Saspiestās dabasgāzes (SDG) pārbaudes

GREEN MOTORS ir pilnvarotais pilna spektra ŠKODA markas pārstāvis Latvijā un dīlercentrs ir īpaši sagatavots arī saspiestās dabasgāzes, turpmāk tekstā SDG* automašīnu ikdienas pārbaudēm un apkalpošanai.
Valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” ir veicis SIA GREEN MOTORS akreditāciju ŠKODA markas automašīnu, kuras ar SDG barošanas sistēmu ir aprīkotas ražotājrūpnīcā, SDG tvertņu obligātai pārbaudei.
*Latvijā bieži izmantota angliskā saspiestās dabasgāzes versija “compressed natural gas” un tās saīsinājums “CNG".

SDG sistēmas pārbaude:
GREEN MOTORS SDG  sistēmas pārbaudes ietvaros veic visu sistēmas elementu pārbaudi un pārbaudes protokols sevī ietver visas CSDD pārbaudāmās pozīcijas.

Visu SDG sistēmas elementu atbilstība ražotājrūpnīcas prasībām ir vitāli svarīga drošai automašīnas ekspluatācijai, jo sistēmas darba spiediens sasniedz 260 bārus.
Gadījumos, kad automašīna ikdienā ir tikusi apkalpota tādā autorizētā ŠKODA pārstāvī, kurš ir pilnvarots veikt ar SDG sistēmu aprīkotu automašīnu apkopi un remontu, automašīnas vēsture būs pārskatāma un veiktās ikgadējās apkopes būs redzamas.

Tomēr, gadījumos kad automašīnas apkopi vai remontu nav veicis īpaši autorīzēts ŠKODA pārstāvis, veikto darbu kvalitāte un paši darbi var nebūt atsekojami. Ņemot vērā obligātās pārbaudes kritēriju, spiedtvertes pilnīgu uzpildi, līdz 260 bāru atzīmei, svarīgi ir apzināties, ka droši uzpildi drīkst veikt tikai tādai automašīnai, kuras sistēmā nav darbības neatbilstības un kura ikdienā tiek lietota, izmantojot SDG sistēmu.

Gadījumā, ja pastāv kaut mazākās šaubas par automašīnas vēsturi, vai arī SDG tvertne netiek lietota ikdienā, pirms SDG tvertņu obligātās pārbaudes ir jāveic pirmatnējā visas sistēmas pārbaude.
 
Kritēriji obligātai  SDG tvertnes pārbaudei:
  • Dzinēja kontroles lampai nav jādeg un kļūdu atmiņā nav jābūt reģistrētām kļūdām par gāzes barošanas iekārtu.
  • Saspiestās dabasgāzes spiedtvertnēm ir jābūt pilnībā piepildītām, bet mazākais pieļaujamais SDG tvertņu uzpildes līmenis ir ¾ no kopējā tvertņu apjoma.
  • Motoram jādarbojas ar dabasgāzi (SDG).
  • Visiem saspiestās dabas gāzes sistēmas elementiem ir jābūt hermētiskiem.
SDG sistēmas pārbaude 116,-
Tvertņu mazgāšana, ja nepieciešams 38,-
SDG tvertņu uzpilde 98,37
Obligātā SDG tvertņu pārbaude 198,05
SDG sistēmas pārbaude + Obligātā SDG tvertņu pārbaude 379,27

Visas cenas norādītas EUR ar PVN 21%.

Saziņai:

RAITIS ANDŽĀNS
T +371 67 115 600

 

Oficiālais likuma formulējums ir sekojošs:

Sākot ar 2022. gada 1. janvāri, saskaņā ar Ženēvā 1958. gada 20. martā ANO Eiropas Ekonomiskās komisijas Iekšzemes transporta komitejas ietvaros noslēgtā Nolīguma "Par vienveida tehnisko priekšrakstu pieņemšanu riteņu transportlīdzekļiem, aprīkojumam un daļām, kuras var uzstādīt un/vai izmantot riteņu transportlīdzekļos, un saskaņā ar šiem priekšrakstiem piešķiramo atbilstības novērtēšanas apstiprinājumu savstarpējās atzīšanas nosacījumiem" (turpmāk – ANO EEK) Noteikumu Nr. 110 (ietverot 02. sērijas grozījumus) prasībām SDG tvertnei jābūt veiktai periodiskai pārbaudei atbilstošā inspicēšanas institūcijā, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību. SDG tvertnei periodiskās pārbaudes datiem (piemēram, transportlīdzekļa VIN, gāzes tvertnes sērijas numuram, nākošās pārbaudes termiņam) jāļauj identificēt SDG tvertni un tā periodiskās pārbaudes apliecinājuma derīguma termiņu. SDG tvertnes periodiskās pārbaudes datus inspicēšanas institūcija ievada transportlīdzekļu reģistrā. Periodiskai pārbaudei jābūt veiktai ne retāk kā reizi 48 mēnešos pēc transportlīdzekļa ekspluatācijas uzsākšanas ar motoram uzstādītu SDG barošanas iekārtu (transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas datums vai datums, kad reģistrēta motora aprīkošana ar SDG barošanas iekārtu).